ALV 23 maart

23-03-2022

page1image61733504Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout 

Algemene Ledenvergadering VVLH

Datum: woensdag 23 maart 2022, 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Atletiekvereniging Leidse Hout, Antonie Duycklaan 9a

Agenda

 1. Opening
 • Presentatie Wouter Moerland: Natuurmonitoring in Leiden en de Leidse Hout
 • Agenda vaststellen
 • Vaststellen van het verslag* van de 37e ALV (maart 2021) 
 • Terugblik op het afgelopen jaar 2021
 • Verslag van werkzaamheden van het bestuur**
 • Financieel verslag (jaarrekening) 2021**
 • Verslag kascommissie (Simon van der Sluijs en Frank Nortier) 
 • Decharge van het bestuur
 • Benoeming nieuwe kascommissie 
 • Samenstelling bestuur 
 • Aftreden per 1 juli van Ruud Hommes (voorzitter) en voorstel tot benoeming nieuwe voorzitter Marlene Simoons
 • Aftreden Annette Mol (secretaris) en voorstel benoeming Nicole van der Linden als nieuwe secretaris
 • Plannen 2022
 • Jaarplan 2022 
 • Begroting 2022**
 • Rondvraag en sluiting

Het verslag van de vorige ALV staat op de website www.vriendenvandeleidsehout.nl – onder Vereniging – Bestuur en documentatie.

** Het verslag van de werkzaamheden van het bestuur 2021, het financieel verslag 2021 en de begroting 2022 kunt u opvragen via info@vriendenvandeleidsehout.nl.