Reactie op Omgevingsvisie Leiden 2040

15-05-2021

De Vrienden van de Leidse Hout hebben op 15 mei een nota van inspraak ingediend op het ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040. In dit ontwerp geeft de gemeente haar visie op duurzame verstedelijking van Leiden. Daarbij onderscheidt zij vier overkoepelende thema’s die onderling met elkaar samenhangen. Onze reactie betreft met name het thema ‘groen-blauw raamwerk’ dat gaat over het belang en de benodigde versterkingen van water- en groenstructuren.

Twee groene ringen

Essentie van dit raamwerk is de combinatie van twee ringen die onderling met spaken met elkaar verbonden zijn. De 1 e ring wordt gevormd door het Singelpark. De 2e ring moet nog vorm krijgen en ook bij de spaken die de verbinding vormen tussen de ringen, is nog het nodige werk te doen.

Gezonde leefomgeving met groen belangrijk

In onze reactie geven wij aan het positief te vinden dat in het ontwerp benadrukt wordt dat een gezonde leefomgeving met veel groen voor de stad van essentieel belang is, en dat wordt aangegeven hoe dit versterkt kan worden. We kijken uit naar de verdere concrete invulling en hebben als algemeen punt vast gewezen op het belang van consistentie in beleid, uitvoering en handhaving.

Verder is goed om te zien dat de gemeente heeft opgenomen dat de samenhang tussen beide zijden van het spoor een ontbrekende schakel is die nog gerealiseerd moet worden. Dit is een punt dat wij bij eerdere inspraakgelegenheden meermaals aangegeven hebben.

Wat wij graag opgenomen willen zien

Er zijn 2 punten die wij graag nog in de eindversie van de Omgevingsvisie opgenomen zien:

  1. De parken (waaronder Leidse Hout) specifiek als ‘betekenisvolle plekken’ in de 2e ring te benoemen.
  2. Bij spreiding van evenementen naar de randen van de stad te benoemen dat bij toegestane geluidsnormen ook nadrukkelijk aandacht zal worden gehouden met zowel woonomgeving als (beleving van) de natuur.